business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

การประชุมสัมมนา
การประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ
การประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
การจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
การจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ต บางแสน จ.ชลบุรี
การจัดประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ต บางแสน จ.ชลบุรี


 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง