business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เหตุผลและความจำเป็น

ในปี 2557 ไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นมูลค่า 120,787.1 ล้านบาท ขณะที่ การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ของไทยคิดเป็นมูลค่า 120,806.2 ล้านบาท และการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย คิดเป็นมูลค่า 311,424.3 ล้านบาท ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี พ.ศ.2558 แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการพลาสติกของไทย ทั้งในด้านการผลิตและการจัดส่ง รวมไปถึงโอกาส ในการกระจายการลงทุนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากการศึกษา “โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก” โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พบว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของประสบการณ์และความสามารถของ
ผู้ประกอบการเป็นหลัก เน้นการผลิตสินค้าทั่วไป ที่มีเทคโนโลยีไม่สูงและขาดการพัฒนาในด้านทักษะและ การสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า ทำให้อุตสาหกรรมมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภายหลังการเข้าสู่ AEC

ด้วยเหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรใน อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ประกอบการพลาสติกทุกกลุ่ม มีความพร้อมและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันภายใต้ AEC ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ คือ ผู้ประกอบการพลาสติกของไทยทุกกลุ่ม องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีส่วนสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ภาครัฐที่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบจากการทำความตกลงการค้าเสรี และมีความสอดคล้องกับนโยบายเสริมสร้างความสามารถ ผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงพาณิชย์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้ศึกษาแนวทางด้านนโยบายการผลิต การตลาดและทิศทางการเชื่อมโยงทางธุรกิจเครือข่ายของประเทศคู่แข่งขันและมีข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถนำมาประเมิน
และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้ในแต่ละกลุ่มผู้ผลิต
2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและบุคลากรได้ศึกษาและเพิ่มเติมความรู้ ทางเทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นแรงงานมีฝีมือและนำไปประยุกต์กับการผลิตในการเพิม
มูลค่าสินค้า
2.3 เพื่อศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการต่างประเทศในเชิงลึก หลังความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน มีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว รวมถึงการรู้สถานะการแข่งขัน จุดอ่อนและจุดแข็งของสินค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

กรอบแนวคิดการดำเนินงานโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
3.1 แนวคิดทางด้านวิชาการ จะเน้นรูปแบบการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเป็นกรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
3.2 แนวคิดในด้านปฎิบัติ จะเน้นรูปแบบการอบรมบุคลากร การจัดระดมสมองกลุ่มย่อย การออกสำรวจและการนัดสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ การส่งแบบสอบถาม และการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลการศึกษาและการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

4. การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

4.1 การจัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ รวม 5 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
4.2 การสำรวจในประเทศ โดยการจัดทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์พิเศษเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติกรวม 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จำนวน 100 คน
4.4 การสำรวจและวิจัยข้อมูลในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
4.5 การจัดประชุมสัมมนาประเมินผลและรายงานผลการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

5. ตัวชี้วัดของโครงการ

5.1 การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้ผ่านการรับรองจากสถาบันที่จัดฝึกอบรมและสมาคมมีหนังสือ
รับรองได้ครบจำนวน 100 คน
5.2 รายงานผลการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ มาเลเซีย จำนวน 100 ชุด และสิงคโปร์ จำนวน 100 ชุด
5.3 การจัดประชุมระดมสมองในส่วนกลางและภูมิภาครวม 5 ครั้ง รวม 150 คน

6. คณะที่ปรึกษา

1. ดร.จารึก สิงหปรีชา

หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ

2. อ.เบญจพล พรหมมาวิน

นักวิจัย

3. อ.พีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป

นักวิจัย

4. นายเขมรัฐ บุญสิทธิ์

นักวิจัย

5. นายกำนล สอนเกตุ

นักวิจัย

6. นายวรวิทย์ เกิดสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง