business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

Contact Information

ผู้ประสานงานโครงการ

1. นายกำนล สอนเกตุ
อาคารสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
127/2 ถ.พญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2438-9457-8 โทรสาร 0-2437-2850 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9742-3290
อีเมล kumnol55@gmail.com

2. นายเขมรัฐ บุญสิทธิ์
3078 ซ.สันติคาม 14 ม.9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1638-4249
อีเมล kemarat@gmail.com

 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง