business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

3.1 การประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเมเปิล กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

ครั้งที่ 5 ภาคใต้ จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา

ครั้งที่ 6 ภาคกลาง เตรียมการจัดประชุมวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

   


 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง