business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม 1 กลุ่มนำร่อง (งานเป่า) จัดอบรมที่ บจก.มู่พลาสติก จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ
รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม1.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม 1.pdf)

   
กลุ่ม 2 กลุ่มฉีดระดับต้น จัดอบรมที่ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่14-15 สิงหาคม 2558
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม2.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม2.pdf)


   
กลุ่ม 3 กลุ่มฉีดระดับกลาง จัดอบรมที่ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม3.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม3.pdf)

   
กลุ่ม 4 กลุ่มเป่าระดับต้นและกลาง จัดอบรมที่ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม4.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม4.pdf)
   
กลุ่ม 5 กลุ่มระดับสูง จัดอบรมที่ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม5.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม5.pdf)

กลุ่ม 6 กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ จัดอบรมที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2559
รายการย่อย มี 2 รายการ คือ รายชื่อผู้เข้าอบรม (รายชื่อผู้เข้าอบรมกลุ่ม6.pdf) และหลักสูตรการฝึกอบรมฯ (หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่ม6.pdf)
 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง