business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

2.1 การประชุมระดมสมอง

การจัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus group) ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการจัดงานในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคต่างๆ รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้าและการผลิตในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ปัญหาและอุปสรรค และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

1) แนวทางดำเนินการ

การดำเนินการจัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย จะดำเนินการจัดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า 150 คน ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกภาคได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และนำเสนอแนวทางการปรับตัวเรื่องต้นทุน แรงงาน การขยายตลาด และการลงทุนหลังจาก AEC มีผลบังคับใช้ จากนั้นจึงเป็นการสรุปผลการประชุม ของแต่ละภาค เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและความเป็นไปได้ก่อนนำมาวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง

2) ประเด็นการประชุมระดมสมองฯ

ประเด็นประชุมระดมสมองฯ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) นวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับ AEC
2) การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการ
3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักร
4) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่ม CLMV
5) สถานการณ์และความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมพลาสติกในเอเชีย

3) ผลการดำเนินการจัดประชุมระดมสมองฯ

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย (สรุปการประชุม / กำหนดการและจดหมายเชิญ)
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 31 ราย (สรุปการประชุม / กำหนดการและจดหมายเชิญ)
ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเมเปิล กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 42 ราย (สรุปการประชุม / กำหนดการและจดหมายเชิญ)
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 25 ราย (สรุปการประชุม / กำหนดการและจดหมายเชิญ)
ครั้งที่ 5 ภาคใต้ จัดประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 7 ราย (จัดประชุมแบบโต๊ะจีน) (สรุปการประชุม / กำหนดการและจดหมายเชิญ)
ครั้งที่ 6 ภาคกลาง เตรียมการจัดประชุมวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ (โรงแรมโรสการ์เดนส์ เดิม) จ.นครปฐม (กำหนดการและจดหมายเชิญ)

กิจกรรมหลัก

 

  • การประชุมระดมสมอง
  • การสำรวจในประเทศ
  • การสำรวจต่างประเทศ

 

 

  • รายงานการศึกษา (งวดที่ 2)
  • รายงานอุตสาหกรรม (เชิงลึก)
  • สรุปการประชุมระดมสมอง

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง