business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

2.2 การสำรวจในประเทศ

การสำรวจในประเทศใช้วิธีการจัดส่งแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติกรวม 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ใช้แบบสำรวจจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ชุด และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ราย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประกอบด้วย

1) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีของเครื่องจักรประเภทฉีด เป่า และขึ้นรูป รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อประเมินเรื่องระดับของการใช้เทคโนโลยี
2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการเสนอความคิดเห็นด้านนวัตกรรม (Innovation) เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องในแต่ละตลาด อาทิ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มวัฒนธรรมในท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรและบริษัทขนาดใหญ่
3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างบุคลากร และข้อมูลด้านการตลาดและการขนส่งในประเทศ

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในประเทศ (แบบสำรวจและสัมภาษณ์) จะดำเนินการจัดทำสรุปรายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลและวางแผนจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ จัดทำเป็นความรู้และฐานข้อมูลให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการศึกษา
หรือวิจัยต่อยอดในระยะยาว และดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารวิเคราะห์เปรียบเทียบในเชิงลึกของอุตสาหกรรม พลาสติกไทยและมาเลเซียและสิงคโปร์

1) แบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ จำแนกออกเป็น 3 ชุด ตามลักษณะกระบวนการผลิตหลักของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มทั่วไป (แบบสำรวจกลุ่มทั่วไป / จม.ขอความร่วมมือ)
2) กลุ่มฉีด หรือ Injection Moulding (แบบสำรวจกลุ่มฉีด / จม.ขอความร่วมมือ)
3) กลุ่มเป่า หรือ Blow Moulding (แบบสำรวจกลุ่มเป่า / จม.ขอความร่วมมือ)

จำนวนผู้ประกอบการที่ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก จำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย อ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการจากสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นหลัก ประกอบด้วย

1) กลุ่มทั่วไป (อาทิ Film Processing, Profile Extrusion, Filament Yarn & Textile, Thermoforming, Calendering, Rotor Moulding, Foaming และ Compression Moulding เป็นต้น)
2) กลุ่มฉีด หรือ Injection Moulding
3) กลุ่มเป่า หรือ Blow Moulding (อาทิ Extrusion Blow Moulding, Injection Blow Moulding และ Injection Stretch Blow Moulding เป็นต้น)

2) การสัมภาษณ์

กลุ่มรายชื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก รวบรวมจากสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นหลัก โดยจัดรายชื่อสำหรับสัมภาษณ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่ม Injection Moulding
2) กลุ่ม Film Processing
3) กลุ่ม Profile Extrusion
4) กลุ่ม Blow Moulding
5) กลุ่ม Filament, Yarn & Textile
6) กลุ่ม Thermoforming
7) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ Rotor Moulding/Foaming/Calendering
8) กลุ่มผู้นำเข้าเครื่องจักร/กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน-อุปกรณ์เครื่องจักร/ตัวแทน/เม็ดพลาสติก กลุ่มผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและกลุ่มการผลิตย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) กลุ่มผู้บริหารของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก (สมาคมผู้ผลิตแม่พิมพ์/สถาบันพลาสติก/สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย/องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่อบรม)

3) ผลการสำรวจ

(อยู่ระหว่างการประมวลผลและวิเคราะห์)รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง