business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

2.3 การสำรวจต่างประเทศ

การสำรวจต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อศึกษา รวบรวม และติดตามข้อมูลในเชิงลึก ได้แก่ นโยบายและมาตรการของรัฐ นโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาว สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานสินค้า มาตรการสนับสนุนและวิสัยทัศน์จากองค์กรภาครัฐ รูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง กรณีมาเลเซีย เน้นศึกษาและ วิเคราะห์เชิงลึกในรูปแบบ Case Study และ Best Practice และกรณีสิงคโปร์ เน้นโลจิสติกส์และ นโยบายในสาขาต่างๆ

1) แผนการสำรวจข้อมูลในมาเลเซีย

1.1) ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อขอความร่วมมือการเข้าดูงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ MPMA (Malaysian Plastic Manufacturer Associations) Kertih Plastics Park อุตสาหกรรมพลาสติกใน Selangor State และบริษัทเอกชน โดยสมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกไทยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัท

1.2) ประเด็นสัมภาษณ์สำหรับหน่วยงาน MPMA และบริษัทเอกชน อาทิ
- นโยบายและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระยะยาวและวิสัยทัศน์
- นโยบายการค้าของมาเลเซียที่พึ่งพาตนเองและการเป็นประเทศอุตสาหกรรม (self-reliant and industrialized nation) กับอุตสาหกรรมพลาสติก
- มาตรการสนับสนุน การส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานสินค้าพลาสติก
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกด้านนวัตกรรมแบบใหม่ (ในเชิงพาณิชย์/มูลค่าเพิ่ม)
- รูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
- การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตพลาสติก SMEs ของมาเลเซีย
- การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกใน Selangor State
- นโยบายการพัฒนา Kertih Plastics Park ในระยะยาว
- เขตระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) สำคัญ ได้แก่ Iskandar Special Economic zone
(เน้นคลัสเตอร์ด้านโลจิสติกส์และ Petrochemie)
- Academy กลุ่มพลาสติกของสถาบัน Malaysian Institute of Technology

1.3) กำหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยในเชิงลึก ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1.3.1) กรณี Case study ใน Selangor State
1.3.2) กรณี Best Practices ของ Kertih Plastics Park
1.3.3) กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมพลาสติกประเทศมาเลเซีย อาทิ

1.4)คัดเลือกและกำหนดแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานและองค์กรทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ อาทิ
- Plastic Analysis & Statistics in Asia Countries
- Plastic Industry in Asia Countries: Market Research Reports
- Statistics and Analysis Plastics Technology magazine/on-line
- Malaysia Plastics Processing Machinery Report
- Asian Knowledge Institute (เฉพาะ Asian Innovation)
- Petrochemical Industry in Malaysia
- Malaysian Investment Development Authority (MIDA)

2) แผนการสำรวจข้อมูลในสิงคโปร์ 

2.1) ประชุมเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ สิงคโปร์ เพื่อขอความร่วมมือการเข้าดูงานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
2.1.1) หน่วยงานด้านโลจิสติกส์และเครือข่าย ประกอบด้วย Singapore Logistics Association, CrimsonLogic Pte. และ International Enterprise Singapore (I E Singapore) ประเด็นสัมภาษณ์ ได้แก่
- นโยบายการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว
- การสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบนวัตกรรมบริการหรือธุรกิจสร้างสรรค์
- แนวคิด/นโยบาย/การดำเนินงาน/เป้าหมายของ Logistics Academy
- การวางเครือข่าย/รูปแบบ/ระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
- นโยบายและหน้าที่หลักของหน่วยงานในสังกัด I E Singapore อาทิ International Operations, Industries Clusters, International Trade, Capability  Development และ Customer Services
- การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเข้าตลาดโลก
- ยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง

2.1.2) หน่วยงานด้านพลาสติก ประกอบด้วย Singapore Plastic Industry Association (SPIA) Plastics Manufacturers' Association (SPMA) และSingapore Plastic Mould & Moulding Manufacturers' Association (SPMMMA ) ประเด็นสัมภาษณ์ อาทิ
- นโยบายและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในระยะยาว วิสัยทัศน์
- มาตรการสนับสนุน การส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานสินค้า
- เป้าหมายการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมแบบใหม่ (ในเชิงพาณิชย์/มูลค่าเพิ่ม)
- การส่งออกและมุมมองในกลุ่ม CLMV, AEC และตลาดโลก
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกของสิงคโปร์

2.2) กำหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยในเชิงลึก กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมพลาสติกในสิงคโปร์ อาทิ

  1. ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกสิงคโปร์
  2. นโยบายภาครัฐ หน่วยงานและองค์กรสำคัญ
  3. มาตรการสนับสนุนนโยบายและวิสัยทัศน์ ของ SPIA ,SPMA ,SPPA และ SPMMMA  
  4. นโยบายการเป็นศูนย์กลางของ SME ในภูมิภาคเอเซีย
  5. การสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบนวัตกรรมหรือธุรกิจสร้างสรรค์  
  6. ระบบโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า
  7. รูปแบบนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
  8. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดกลุ่ม Niche และองค์กรขนาดใหญ่
  9. การวิเคราะห์เชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับสิงคโปร์

2.3) คัดเลือกและกำหนดแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- Singapore Plastic Processing Machinery
- Structural Policy country notes : Singapore
- Plastic Analysis & Statistics in Asia Countries
- Plastic Industry in Asia Countries: Market Research Reports
- Statistics and Analysis Plastics Technology magazine/on-line

3) ผลการสำรวจ

(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)


 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง