business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิคและความรู้ให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและเหมาะสม เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มฉีด กลุ่มเป่า และกลุ่มทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ (ทักษะฝีมือ) ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมพลาสติกไทยโดยรวม

1) แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิคและความรู้ให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการ ในประเทศ มีดังนี้
1) ลงประกาศและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโครงการ (จดหมายเชิญและใบสมัคร)
2) จัดทำแบบสำรวจจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยถึงผู้ประกอบการในประเทศไม่น้อยกว่า 1,500 ราย เพื่อสำรวจความต้องการและให้ผู้ประกอบการที่สนใจแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ต้องการส่งเข้ารับการฝึกอบรม
3) เมื่อได้รับแบบตอบรับจากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยจะดำเนินการ ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการและบุคลากรที่แสดงความจำ ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม กับโครงการ
4) ติดต่อประสานงานกับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ที่มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอบรม เพื่อเตรียมการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับอบรม โดยการอบรมจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2558 (หรือครบ 100 คน)
5) ก่อนการอบรมในแต่ละครั้ง คณะที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ให้ผู้ประกอบการและบุคลากร ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
6) ในระหว่างการฝึกอบรม คณะที่ปรึกษาจะได้จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่สมาคมมอบหมาย เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำ และประสานงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้ง
7) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองและการประเมินผลจากสมาคม จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

2) รายละเอียดการฝึกอบรม

บุคลากรของสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก ไทย จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยการอบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 3-5 วัน หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่สถาบันฝึกอบรมต่างๆ กำหนดไว้ใน หลักสูตร

3) สถานที่ฝึกอบรม  

สถานที่ฝึกอบรมที่คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้ดำเนินการประสานงาน เพื่อจัดหลักสูตร ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อาทิ
สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพฯ/ชลบุรี/อยุธยา) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถาบันพลาสติก ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDIPT)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานอื่นที่ภาครัฐหรือสมาคมรับรอง เป็นต้น
     
4) การเข้ารับการฝึกอบรม

คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จะพิจารณาส่งบุคลากรของสถานประกอบการที่สนใ จเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ จำนวนรวม 100 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวน จะดำเนินการขึ้นบัญชีไว้ก่อน หากมีผู้สละสิทธิ ก็จะพิจารณาให้สิทธิกับผู้ที่สนใจในลำดับถัดไปเข้ารับการฝึกอบรมแทน โดยใช้รายชื่อจากผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้เท่านั้น
ทั้งนี้การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จะได้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่สอดคล้อง ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้เป็นสำคัญ

5) หลักสูตรฝึกอบรม

ในเบื้องต้น คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้กำหนดหลักสูตรที่จะดำเนินการฝึกอบรมให้กับ บุคลากรของสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฎิบัติงานหรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมพลาสติกไม่เกิน 6 เดือน
2) กลุ่มหลักสูตรระดับต้น สำหรับผู้มีประสบการณ์หรือผ่านการปฎิบัติงาน (ในอุตสาหกรรมพลาสติก) เกิน 6 เดือน ขึ้นไป
3) กลุ่มหลักสูตรต่อเนื่องอื่นๆ ในระดับกลาง/ระดับสูง สำหรับผู้ปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติกและมี ประสบการณ์สอดคล้องตามที่หลักสูตรกำหนด

6) หลักเกณฑ์การประเมิน

คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จะดำเนินการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดเวลา/ครบทุกชั่วโมงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงานจริง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ แนะนำการปฏิบัติงานหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงานอื่นๆ ในสถานประกอบการได้ หรือเป็นตัวแทนของผู้เข้าอบรม ฯลฯ

7) การติดต่อกับสถาบันฝึกอบรม

คณะที่ปรึกษาและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จะได้ดำเนินการติดต่อกับสถาบันฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้การติดต่อทาง e-mail และประสานงานทางโทรศัพท์ รวมทั้งจะได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ในขั้นตอนต่างๆ ของการส่งบุคลากรของสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมภายในโครงการ

8) ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ

(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง