business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

2.5 การประชุมสัมมนา

การจัดประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการศึกษาวิจัย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ พร้อมจัดทำสรุปผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการในประเทศต่อไป โดยการจัดประชุมสัมมนา จะดำเนินการอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 350 คน รายละเอียด มีดังนี้

1) กำหนดการจัดสัมมนา
ครั้งที่ 1 จัดในภาคกลาง 1 ครั้ง
ครั้งที่ 2 จัดในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล 1 ครั้ง
ครั้งที่ 3 จัดในภาคตะวันออก (ชลบุรี/ระยอง)

2) หัวข้อการจัดสัมมนา
- ความเป็นมาและผลการดำเนินงานโครงการ
- การถ่ายทอดผลการศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกของมาเลเซียและสิงคโปร์
- การบรรยายเรื่องนวัตกรรมการออกแบบและรูปแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
- สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3) การประเมินผลโครงการและผลการศึกษาจากผู้เข้าสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง มีการจัดทำแบบประเมินผลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ของโครงการ

4) ผลการประชุมสัมมนา

(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง