business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

ภาพรวมโครงการ

Image 01

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

มุ่งหวังให้กลุ่มผู้ประกอบการพลาสติกทุกกลุ่ม มีความพร้อมและ พัฒนาศักยภาพ ตนเองให้มากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันภายใต้ AEC

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง