business template
plasticasean@gmail.com

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการศึกษาวิจัยโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

+ ดูเพิ่มเติม

 

เอกสารเผยแพร่

1. รายงานการศึกษา
1.1 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
1.2 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
1.2.1 การศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยในเชิงลึก (ฉบับร่าง)

2. การสำรวจข้อมูลในประเทศ
2.1 แบบสำรวจกลุ่มทั่วไป
2.2 แบบสำรวจกลุ่มเครื่องเป่า
2.3 แบบสำรวจกลุ่มเครื่องฉีด

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.1 ใบแจ้งความประสงค์เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. การประชุมระดมสมองฯ

4.1 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)
4.2 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4.3 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 3 (ภาคกลาง - ฝั่งตะวันออก)
4.4 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 4 (ภาคตะวันออก)
4.5 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 5 (ภาคใต้)
4.6 การประชุมระดมสมองฯ ครั้งที่ 6 (ภาคกลาง - ฝั่งตะวันตก)

5. การประชุมสัมมนา

5.1 การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง - ฝั่งตะวันออก)
5.2 การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง - ฝั่งตะวันตก)
5.3 การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออก)

6. อื่นๆ

6.1 เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุน FTA
6.2 ใบสมัครสมาชิกอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

 

รายการหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง